8 381 59290 anyksciai@lku.lt
 1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.

 1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.

 1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.

 1. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys pridedamas).
 1. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 2019 m. pelną 47.942,75 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.

 1. SVARSTYTA: 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 1. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

NUTARTA:

 1. Nustatyti 1200 Eur meinę išmoką (tantjemas) vienam kredito unijos vadovui ir paskolų komiteto nariui ir patvirtinti 15600 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2020 m.
 2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.
 1. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA:

 1. Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų įstatymo pakeitimais.
 2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.