2018 m. kovo 27 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai,  šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.5-51, Anykščiai,  pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio         tvirtinimas.
  6. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  7. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  9. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  10. Išorės audito įmonės 2018 -2020 m. laikotarpiui rinkimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el.p. r.simanoniene@lku.lt.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

VALDYBA