2017 m. kovo 29 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai,  šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.5-51, Anykščiai,  pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio         tvirtinimas.
 6. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 7. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 11. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

Tel. pasiteiravimui: (8-381) 5 92 90                                                                                                    VALDYBA