8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, akcininkai, nariai). Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Kas gali tapti Anykščių kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Anykščių miesto/rajono savivaldybės, kurioje įregistruota Unijos buveinė, teritorijoje ar kitose savivaldybėse, kurios ribojasi su anksčiau minėtos savivaldybės teritorija: Lietuvos Respublikos Utenos apskritis, kurios Anykščių rajono savivaldybėje įregistruota Unijos buveinė, teritorijoje ir su Utenos apskritimi besiribojančių savivaldybių teritorijose:
Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Molėtų, Ukmergės, Panevėžio, Ignalinos, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus, Zarasų rajono savivaldybėse ir Visagino miesto savivaldybėje.

Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Utenos apskrities teritorijoje ir su šia apskritimi besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:
· asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
· unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kaip tapti Anykščių kredito unijos nariu ?

Norėdami tapti nariu, turėtumėte Anykščių kredito unijai  pateikti prašymą, įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, ir įnešti 30,00 Eur pajinį įnašą.

Išstojimas

Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba.
Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos bei gavus Lietuvos banko leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Pajinių įnašų grąžinimo tvarka

Atsiskaitymą su kredito unijos nariais reglamentuoja LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnis:
  1. Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus, o pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus.
  2. Kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.
  3. Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Pateikiamame priežiūros institucijai prašyme dėl leidimo mažinti pajinį kapitalą gavimo nurodoma bendra grąžintina kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė ar kurių prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus buvo gauti praėjusiais finansiniais metais, pajinių įnašų suma. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą.
  4. Asmuo, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo, pajaus perleidimo kitam asmeniui ar tapimo kitos kredito unijos nariu, jeigu kredito unijos įstatai draudžia būti nariu daugiau negu vienoje kredito unijoje, praranda teisę naudotis naujomis tik kredito unijos nariams teikiamomis finansinėmis paslaugomis.
  5. Mirusiam nariui priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pačia tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais, jeigu mirusiojo įpėdiniai nėra tos kredito unijos nariai ir neįstoja į ją šiame įstatyme ir kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka..

Pastaba. Jeigu kredito unija balanse turi sukauptų nuostolių, tai atsiskaitant su nariais, proporcingai turi būti sumažinti:
(1) pajiniai įnašai už pagrindinius pajus,
(2) pajiniai įnašai už papildomus pajus, kurie įsigyti po 2017-01-01.

Atkreipiame dėmesį, kad pajiniai įnašai nominalia verte gali būti perleisti kitiems Anykščių kredito unijos nariams. Tokiu atveju, pajinių įnašų sumos mažinimai nėra atliekami.