8 381 59290 anyksciai@lku.lt

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2023-04-20 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.

2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.

3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 2022 m.  pelną 284.679,43 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.

6. SVARSTYTA: 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. SVARSTYTA. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: 1. Valdybos nariais išrinkti Kristiną Vogulienę, Virginijų Vaičionį, Renatą Cimbalistienę, Domantą Makauską ir Vaivą Repečkienę.

2.Valdybos pirmininke išrinkti Kristiną Vogulienę

8. SVARSTYTA. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: 1.  Paskolų komiteto nariais išrinkti Alvydą Jurkėną, Birutę Daunoravičienę, Vitalijų Petronį, Eugeniją Stankevičienę ir Valentiną Šedį.

2.Paskolų komiteto pirmininku išrinkti  Alvydą Jurkėną.

9. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

NUTARTA:

Nustatyti 1500 Eur metinę išmoką (tantjemą) vienam kredito unijos vadovui ir paskolų komiteto nariui ir patvirtinti 19500 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2023 m. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.

10. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA:

1.Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų įstatymo pakeitimais.

2.Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. NUTARTA: Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kapitalo visam valdybos kadencijos laikotarpiui, t. y. 2023-2027 m.

12. SVARSTYTA: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą. NUTARTA: informacija išklausyta, nutarimas nepriimtas.