8 381 59290 anyksciai@lku.lt

2022 m. balandžio 4 d., 10 val. Anykščių kredito unijos patalpose šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 2. 9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, rekomenduojame kredito unijos  nariams visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais balsuoti raštu iš anksto.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti www.anyksciukreditounija.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022 m. balandžio 4 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
 • arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. balandžio 11 d. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt.

 

VALDYBA