8 381 59290 anyksciai@lku.lt

2021 m. balandžio 20 d., 10 val. šaukiamas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  8. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Anykščių kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti Čia, bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu anyksciai@lku.lt, tel. +37038159290 arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 20 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
 • arba siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 5-51, Anykščiai, LT-29116;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: anyksciai@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose:

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, GoSign, Dokobit, Signa Web.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Regina Simanonienė, tel. Nr. 861511413, el. p. r.simanoniene@lku.lt.