Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, akcininkai, nariai). Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Kas gali tapti Anykščių kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose:
Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Molėtų, Ukmergės ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:
· asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
· unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kaip tapti Anykščių kredito unijos nariu ?

Norėdami tapti nariu, turėtumėte Anykščių kredito unijos valdybai pateikti prašymą, įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, ir įnešti 30,00 Eur pajinį įnašą.
Išstojimas

Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba.
Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos.