8 381 59290 anyksciai@lku.lt
 1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.

 1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.

 1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.

 1. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, įskaitant nepriklausomo auditoriaus išvadą (2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada pridedami).
 1. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

NUTARTA: 2018 m. pelną 36.907,29 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.

 1. SVARSTYTA: 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 1. SVARSTYTA. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: 1. Valdybos nariais išrinkti Birutę Visminienę, Virginijų Vaičionį, Renatą Cimbalistienę, Kristiną Vogulienę ir Domantą Makauską.

 1. Valdybos pirmininke išrinkti Birutę Visminienę.
 1. SVARSTYTA. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: 1.  Paskolų komiteto nariais išrinkti Alvydą Jurkėną, Birutę Daunoravičienę, Vitalijų Petronį ir Eugeniją Stankevičienę.

 1. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti  Alvydą Jurkėną.
 1. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

NUTARTA:

 1. Patvirtinti 15600 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) fondą 2019 m.
 2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.
 1. SVARSTYTA: Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. NUTARTA: Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kapitalo visam valdybos kadencijos laikotarpiui, t.y. 2019-2022 m.