8 381 59290 anyksciai@lku.lt
Anykščių kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. lapkričio 27 d. priimti nutarimai:

 1. SVARSTYTA: Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.NUTARTA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi bei Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti Rokiškio kredito uniją prijungimo būdu, Rokiškio kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiant prie Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Rokiškio kredito unijos vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Rokiškio kredito unijos turtas, teisės ir pareigos.
 2. SVARSTYTA: Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant Rokiškio kredito uniją prijungimo būdu, Rokiškio kredito unija bus prijungiama prie Anykščių kredito unijos, o pastaroji po reorganizavimo tęs savo ir Rokiškio kredito unijos vykdytą veiklą ir po reorganizavimo reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka perims Rokiškio kredito unijos turtą, teises ir pareigas.
 3. SVARSTYTA: Po reorganizavimo veiksiančios Anykščių kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.NUTARTA: 
  1. Patvirtinti Anykščių kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo ir Rokiškio kredito unijos veiklą, įstatus (įstatai pridedami);
  2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei Birutei Visminienei pasirašyti Anykščių kredito unijos įstatus.
 4. SVARSTYTA: Įgaliojimų Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.NUTARTA: Pavesti Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos vadovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams Anykščių kredito unijos ir Rokiškio kredito unijos reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl Anykščių kredito unijos naujų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
 5. SVARSTYTA: Kredito unijos valdybos narių rinkimas.NUTARTA:
  1. Valdybos nariais išrinkti Janiną Gubanovą ir Joną Mikalkevičių.
  2. Nustatyti, kad naujai išrinkti valdybos nariai Janina Gubanova ir Jonas Mikalkevičius savo pareigas pradės eiti tik nuo pakeistų Anykščių kredito unijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir ne anksčiau, nei priežiūros institucija Lietuvos bankas išduos leidimą eiti pareigas.
 6. SVARSTYTA: Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.NUTARTA: Paskolų komiteto nariu išrinkti Valentiną Šedį. Nustatyti, kad naujai išrinktas paskolų komiteto narys Valentinas Šedis savo pareigas pradės eiti tik nuo pakeistų Anykščių kredito unijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Anykščių kredito unijos Valdyba