Anykščių kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 27 d. priimti nutarimai:

  1. SVARSTYTA: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti stebėtojų tarybos darbą teigiamai.
  1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.
  1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti valdybos darbą teigiamai.
  1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.
  1. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, įskaitant nepriklausomo auditoriaus išvadą (2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada pridedami).
  1. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. NUTARTA: 2017 m. pelną 41.791,87 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.
  1. SVARSTYTA: 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata pridedama).
  1. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. NUTARTA: 1. Patvirtinti 17.542,00 Eur (septyniolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt du Eur 00 ct) metinių išmokų (tantjemų) fondą 2018 m. 2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams išmokėjimą.
  1. SVARSTYTA. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. NUTARTA: 1. Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų įstatymo pakeitimais. 2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

     10.SVARSTYTA. Išorės audito įmonės 2018 -2020 m. laikotarpiui rinkimas. NUTARTA: 1. Išrinkti UAB „Audito tikslas“ kredito unijos 2018 – 2020 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti. 2. Už metinių finansinių ataskaitų auditą UAB „Audito tikslas“ 2018-2020 m. skirti 12000 eurų.